Gallery-Neo.tokyo | "2014 FRANTIC UNDERLINES" Isotani Kentaro, Kaoru Hirose, Naoki Sasayama, Ryo Kiyohara, Sugimoto Katsuya, Yukio Takamori, Zen Tainaka
JP EN